Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen The Good Agency, statutair gevestigd aan de Van Nelleweg 1, 3044 BC te Rotterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76635023 en onze opdrachtgevers met betrekking tot onze klantcontactdiensten. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u automatisch in met deze voorwaarden.


Dienstverlening

Wij bieden diverse klantcontactdiensten aan, waaronder maar niet beperkt tot telefoon- en emailsupport, live chat-ondersteuning en social media-beheer. De exacte omvang en specificaties van onze diensten worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen beide partijen. Indien er afwijkingen zijn tussen de gesloten overeenkomst en de algemene voorwaarden, zijn de voorwaarden uit de overeenkomst leidend.


Vertrouwelijkheid

Wij zullen alle vertrouwelijke informatie die u ons verstrekt tijdens de dienstverlening als strikt vertrouwelijk behandelen. We zullen dergelijke informatie niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.


Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verstrekte diensten, inclusief maar niet beperkt tot software, documentatie, rapporten en andere materialen, blijven ons eigendom of van onze licentiegevers. U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om dergelijke materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.


Aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om onze diensten met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid uit te voeren. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat onze diensten altijd foutloos, ononderbroken of volledig veilig zullen zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten.


Betaling

De kosten voor onze dienstverlening worden in rekening gebracht volgens de overeengekomen tarieven of prijzen, zoals vermeld in de aparte overeenkomst tussen beide partijen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum.


Duur en beëindiging

De duur van de dienstverlening wordt bepaald in de aparte overeenkomst tussen beide partijen. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn zoals overeengekomen in de overeenkomst of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst is de samenwerking voor ‘onbepaalde tijd’ met inachtneming van een opzegtermijn van de duur van 2 maanden.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na publicatie op onze website of schriftelijke kennisgeving aan de klant. Door onze diensten te blijven gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, aanvaardt u automatisch de gewijzigde voorwaarden.


Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van onderhavige overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, zullen Partijen in onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen, indien door partijen gewenst met inschakeling van een daartoe in gezamenlijk overleg te benoemen bemiddelaar. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden besproken en onderhandeld tussen beide partijen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien een dergelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de plaats waar wij zijn gevestigd.


The Good Agency BV | Van Nelleweg 1 | Unit Tabak 1.15 | 3044 BC Rotterdam | Postbus 13115 | 3000 HC Rotterdam | thegoodagency.nl | 085-876 89 37 | info@thegoodagency.nl |Kvk 766 35 023 | BTW NL860715279B01 | IBAN NL97 ABNA 0867 2675 69 |