Privacy policy & Cookiebeleid

The Good Agency B.V. gevestigd in Nederland, (hierna te noemen als The Good Agency) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Good Agency houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in    deze Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als The Good Agency zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door The Good Agency verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
• Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Good Agency de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Naam en/of bedrijfsnaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Cookie ID
• Eventuele extra gegeven die van toepassing zijn voor een overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden door The Good Agency opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, prospect, contacten en geïnteresseerde

Persoonsgegevens van klanten, prospect, contacten en/of geïnteresseerde worden door The Good Agency verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; Uw persoonsgegevens worden door The Good Agency opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Bewaartermijn

The Good Agency bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Wij maken gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van een veilige overdracht van persoonsgegevens en veilige communicatie;
• Wij werken uitsluitend met gecertificeerde beveiligde software;
• Alle personen die namens The Good Agency van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over verwerkingen van uw persoonsgegevens. Neemt u hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. The Good Agency gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies uitschakelt zijn. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies geven The Good Agency informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan The Good Agency geen cookies ontvangt.


Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder “help” in de meeste browsers.


Aanpassingen

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gezet. Om deze reden verdient het aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, dan ben u altijd op de hoogte van wijzigingen.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

The Good Agency BV | Van Nelleweg 1 | Unit Tabak 1.15 | 3044 BC Rotterdam | Postbus 13115 | 3000 HC Rotterdam | thegoodagency.nl | 085-876 89 37 | info@thegoodagency.nl |Kvk 766 35 023 | BTW NL860715279B01 | IBAN NL97 ABNA 0867 2675 69 |